Human Rights In A World Beyond Borders
دنیایی به دور از تعصب، حسادت، تنفر و ناامیدی، این دنیایی است پر از عشق و عشق به انسان. دنیای امید به فردایی بهتر. دنیای تلاش برای بهتر زندگی کردن، برای بیشتر یاد گرفتن. دنیایی آزاد و برابر همچون آمال و آرزوهایم
 
ايران:حجاب اجباري نميخواهيم

کار کودکان ممنوع

اعدام کودکان را متوقف کنید

احکام اعدام را لغو کنید