چه زیباست، چه تلخ و دردناک است.
 

چه زیباست این همبستگی انسانی با مردم شریف و رزمنده کوبانی و چه تلخ و دردناک است این جنگ ناعادلانه در کوبانی، این جنگ سربازان اسلام علیه شرافت انسانی، علیه عشق، علیه موزیک و شادی، علیه زن و برابری انسانها، آری چه و حشتناک است.

این  عکس  زیبا و پر معنا از تظاهرات مردم افغانستان در همبستگی  با کوبانی و علیه داعش است. این پلاکارد، گویایی بسیاری دارد، همبستگی اعلام می کند و همزمان به مبارزه ای واحد، تو را دعوت می کند. کوبانی راه را نشان میدهد. بیایید چون زنان شیر دل کوبانی باشیم و از اسلامیون کف به دهن آمده داعش وحشت نکنیم. در مقابلشان بیایستیم و سرنوشت خودمان را دردست بگیریم. این پلاکارد می گوید که داعشیان درافغانستان هم هستند، در ایران که در حکومتتند.

نمونه این تظاهرات باشکوه درسنندج، تهران، دانشگاههای ایران، تبریز، اورمیه ، شهرهای شمال ایران، مشهد،  و اکثر شهرهای ایران برای همبستگی انسانی با مردم کوبانی، برپا شده است. اورپا، امریکا و دیگر کشورهای دنیا از این قاعده، جدا نیستند. در همه دنیا فریاد کوبانی، کوبانی برپاست.

دولت ترکیه که مستقیمآ همدست داعش در قتل عام مردم کوبانی است، نباید بدون مجازات از مهلکه بیرون بیایید. باید پیگیرانه این دولت را افشا کرد. علیه این دولت باید اقامه دعوا در لاهه و تمام مراکز حقوقی بین المللی ، کرد. همزمان باید مردم رابه تحریم توریستی، تفریحی از ترکیه دعوت کرد. اجناس ساخت ترکیه را باید تحریم کرد. باید دنیا را علیه این همدستان داعش شوراند .