همکاری با کمیته بین المللی علیه اعدام


سه شنبه 22 دی 1383


اعلام حمایت و همکاری
مردم شریف و آزاده

در بیست سال اخیر، نزدیک به 40 کشور، مجازات اعدام را از قوانیین قضایی خود پاک کرده اند. یعنی تقریبآ هر ساله سه کشور به جمع کشورهای که سالهاست، مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده اند، می پیوندند. آیا وقت آن نرسیده است که این مجازات ننگین ضد بشری نیز، در ایران، لغو شود؟ بی شک جواب این سوال با استناد به جبش عظیم انسانی که به حمایت از زندگی کبرا رحمانپور، افسانه نوروزی، شهلا جاهد، ، لیلا مافی ، سعید ماسوری و دهها محکوم به اعدام دیگر، برخواسته است، این امر شدنی است. با استناد با موضعگیری دولتهای اروپایی علیه مجازات اعدام و با استناد به دومین کنگره جهانی مخالفت با مجازات اعدام در مونتریال سال 2004، می توان این آروزی انسانی ما، به حققیفت بپیوندد. همبستگی ما تا به حال رژیم را بارها به عقب رانده است. اعدام کبرا، سعید، افسانه، و این اواخر سنگسار حاجیه، بر اساس اتحاد و همبستگی ما، اعتراض جمعی و بین المللی ما، متوقف شده است. رمز پیروزی ما در همبستگی و اتحاد ما، است.


کمیته بین المللی علیه اعدام، توسط یکی از چهره های سرسناش جنبش علیه اعدام و سیگسار، اخیرأ اعلام موجودیت کرده است. بی شک تا کنون دهها تن برای همکاری با این کمبته اعلام آمادگی کرده اند، من هم یکی از این افراد می باشم. در همین جا رسمآ اعلام می کنم که با یک تجربه چند ساله فعالیت در جنبش انسانی علیه اعدام، اطمینان دارم که این جنبش با پیدایش این تشکل بین المللی جدید،گامهای بلندی در راستای لغو قانون مجازان اعدام در ایران بر می دارد. با افتخار اعلام می کنم که از این کمیته حمایت کرده و همکاری صمیمانه و همه جانبه خود را، در کنار فعالین این کمیته، شروع و تا لغو قانون اعدام، با تمام توان ادامه خواهم

داد.

با احترام
منوچهر ماسوری