خواست صریح و انسانی مردم ایران!

آزادی کلیه زندانیان سیاسی!مردم شریف و آزادیخواه!

پلیس امنیتی جمهوری اسلامی، چماقداران اسلامی به خانواده های زندانیان سیاسی  متحصن در مقابل زندان اوین، حمله کردند، ایشان را وقیحانه و بی شرمانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند. خواست متحصنین و شعار ایشان "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، خواست کلیه مردم ایران است. مردم ایران با شکنجه کردن، زندانی کردن و بازجویی کردن انسانهایی که ابراز عقیده و نظر کرده اند، انسانهایی که به سیاست حاکم، اعتراض کرده اند، مخالف هستند و مخالفت خود را در تجمهای بزرگ و کوچک خود در سراسر کشود با شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" اعلام کرده اند. این حق مردم است که اعتراض کنند، اعتصاب کنند، تجمع کنند و عقاید و نظرات خود را به هر وسیله که می خواهند به گوش مردم برسانند. هیچ احدی حق ندارد کسی را به جرم ابراز عقیده، زندانی و بازجویی کند.


ناصر زرافشان، باید بیدرنگ و بدون هیچگونه اما و اگری، آزاد شود. اما ناصر زرافشان، سعید ماسوری، حجت زمانی، محمدیها،  تنها بخش کوچکی  از هزاران زندان سیاسی هستند که در زندانهای سراسر کشور، زیر شدیدترین فشارهای مامورین امنیتی رژیم اسلامی هستند. باید و می توان که این خواست انسانی مردم ایران را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. تحصن ها و تظاهراتها برای آزادی زندانیان سیاسی باید گسترش و ادامه پیدا کند. روز دوشنبه 30 خرداد 60، سالگرد سرکوب انقلاب و کشتار هزاران انسان شریف و آزادیخواه به دست جمهوری اسلامی است. برای گرامیداشت یاد جانباختگان آزادی، مردم ایران از زن و مرد و پیرو جوان باید به گورستانهای این عزیزان بروند و در کنار پدران، مادران، خواهران، برادران و فرزندان آنان، قبرها را با گل بپوشنانند. گورستان خاوران این جایگاه بخشی از شریفترین انسانهای آزادیخواه، باید یکسره از گل پوشیده شود. یاد این جانباختگان راه آزادی و برابری را، ما مردم ایران باید با فشار به سران حکومت و متخقق کردن خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی، گرامی بداریم.یاد جانباختگان 30 خرداد 60 گرامی باد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد


کمیته بین المللی علیه اعدام- سوئد

منوچهر ماسوری

manochermasori@yahoo.com