اين نامه را خانواده سعيد از ايران فرستاده اند كه من عينـآ مي فرستم.

منوجهر ماسوري

Manocher.masori@chello.se

                                                                                                               

 

ما همچنان نگران جان سعيد ماسوري هستيم!

 

 

 

مردم آزاده و انسان دوست!

 

سازمانها و انجمن هاي مدافع حقوق بشر!

 

 

فرزند ما از جمله زندانيان سياسي (اقدام عليه امنيت)است،كه بخاطر اينكه اصلآمطابق تعريف در قانون, هيچ زنداني سياسي وجود ندارد،هيچگاه اسم او را در ليست زندانيان سياسي نمي آورند كه البته تنها او نيست كه چنين وضعيتي دارد. اسم او سعيد ماسوري است كه در تاريخ شانزدهم دي ماه 79 دستگير شد و در تاريخ چهارم خرداد سال 81 به اعدام محكوم شده است ولي اين حكم سزاوار او نيست و مشروعيت قانوني و انساني نداراد چرا كه گناهي مرتكب نشده و بارها هم خود مسولين گفته اند كه اين حكم شكسته خواهد شد و به حبس ابد تقليل خواهد يافت ولي كماكان وي را به حالت تعليق نگه داشته اند،به همين دليل حق داريم احساس كنيم كه به دليل وضعيت سياسي موجود ميخواهند حكم او را در شرايط شلوغي سياسي براي تر ساندن ديگران به اجرا در آورند، لذا توجه همه سازمانهاي حقوق بشر و عفو بين الملل را به اين موضوع جلب ميكنم كه ممكن است او و افرادي نظير او را. قدرتمداران قرباني اهداف سياسي خويش نمايند.

 

اين موضوع خصوصآ به اين دليل مايه نگراني ما شده است, كه وزارت اطلاعات يه وي گفته است كه او بايد اقدام به همكاري نمايد و توبه نامه خود را مكتوب به وزرات اطلاعات بدهد و اگر جز از اين باشد,  قاضي پرونده, حكم او را نقض نخواهد كرد. گويا وزارت اطلاعات بنا بر آنچه اظهار ميكند قصد جلوگيري از حكم اعدام او را دارد ولي قوه قضاييه قبول نميكند،مگر چنين توبه نامه و يا قول همكاري مكتوب از او داشته باشد.به همين دليل اين موضوع به شدت مايه نگراني ما شده است كه مبادا در صورت شلوغي اوضاع او را به منظور تهديد و ترساندن ديگران در آتش بغض و كينه خود براي كنترل موقت اوضاع بسوزانند.

 

ما از شما تقاضاي كمك داريم. به هر طريق كه مي توانيد, تلاش كنيد كه حكم اعدام فرزند دلبند ما لغو شود.

 

با احترام

خانواده ماسوري

خرم آباد لرستان – اسفند 1383