شوق پرواز
 

شوق پرواز ما،

از سر داشتن پر ما نیست،

از سر دل پر نیاز ماست.


شوق رستن ما،

از سر رسیدن به آب و خاک نیست،

سر میل تازه شدن این جوانه ماست.


شوق گفتن از پرواز،

نه از آنست که پریدن زیباست،

پریدن ما، یاران را همراهیست.


آبان ۵۹/ تهران