طرح سرکوب مبارزه با "بدحجابی" رژیم اسلامی!

جنگی علنی برای منکوب کردن جنبش زنان، کارگران، معلمان و دانشجویان و جوانان!

  

منوچهر ماسوری

manochermasori@yahoo.com

 

فصل تابستان در راه است. در آغاز این فصل هر ساله دو صف در برابر هم صف آرایی می کنند. صف اول از دختران و زنانی تشکیل شده است که آگاهانه به جنگ حجاب می روند و با بی حجابی و بدحجابی، قانون اسلامی حجاب، قانون سرکوب زنان را به نبرد می طلبند. صف دیگر، صف نظامیان و اوباشان اسلامی است که هر ساله رجز می خوانند و برای سرکوب صف اول خط و نشان می کشند. اطلاعیه می دهند، تظاهرات می کنند و با صدها برنامه رادیویی و تلویزیونی و صدها مقاله، سعی می کنند که صف اول را منکوب کنند.

 

امسال مثل هر سال از استاد دانشکاه گرفته تا وزیر اطلاعات،  سردارسپاه و حزب الله فلسفه می بافند، تحلیل می کنند، اخطار می دهند و تهدید می کنند. گله های حزب الله و انصارالله دعوت به تظاهرات می کنند.

خانم مریم معین الاسلام، کارشناس و متخصص "حجاب" اسلامی معتقد است که بدحجابی از حیطه برنامه های فرهنگی خارج شده و بیشترحالت مقابله سیاسی با نظام به خود گرفته است. محسن اژه ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، معتقد است که این توطﺌﮥ دشمن برای براندازی نظام است. انصار حزب الله تهران، دعوت به تظاهرات علیه بدحجابی و حمایت از تصمیم نیروی انتظامی برای سرکوب بد حجابان، کرده است.

 

اما جمهوری اسلامی این بار اهدافی کناری هم در طرح جدید خود برای سرکوب بدحجابان و بی حجابان، پیگیری می کند. اخبار ماه گذشته را که نگاه می کنی، مملو از اعتراضات کارگری، دانشجوی و معلمان است. گسترده گی اعتراضات معلمان، بیش از هرزمان، چشمگیر بوده است. کارگران، دانشجویان و مردم ایران خود را برای مراسمهای باشکوه اول ماه مه، آماده می کنند. طرح جدید مبارزه با بدحجابی و بی حجابی دولت اسلامی، تصادفی نیست و رنگ و بوی هر ساله را هم ندارد. یکی از ویژگیهای امسال این است که رژیم اسلامی هدف خفه کردن جنبش معلمان، کارگران  دانشجویان را دارد.

 

یکی ازویژه گیهای نبرد امسال بین جبهه مردمی "بدحجابان" و بی حجابان با جمهوری اسلامی این است که این نبرد شکاف عمیقی بین حکومتیان انداخته است. سرکوب گران بدحجابان به دو دسته تقسیم شده اند. دسته ای که شلاق و زندان را در دستور گذاشته است و دسته ای که ارشاد و کار فرهنگی را در دستور دارد. این دو دستگی همیشه بین حکام اسلامی بوده است. کل حاکمیت سرکوب، "حجاب" را وسیله ای برای سرکوب و به انقیاد درآوردن زنان می بیند. اما باید تاکید کرد که طرفدران لبخند و گل خاتمی، به همان اندازه طرفدار حجاب بر سرکردن زنانند که قداره بندان خامنه ای، هستند.

 

جواب دختران و زنان به این تهدیدات و فلسفه بافی ها چیست؟ مثل همیشه و حتی تیزتر از سال های گذشته، "بدحجابی بدحجابی تا بی حجابی". روسریها، مانتوها، شلوارها کوتاهتر از پارسال. آرایش مو و ابرو، لب و لپ پررنگتر از همیشه. نه از تهدید می ترسند نه از شلاق. نه از حزب الله می ترسند نه از نیروی انتظامی. این آن حرکتی است که قلب رژیم را سالهاس هدف قرار داده است و حال رژیم به حضور عملکرد این جنبش اعتراف می کند. اعتراف می کند که این یک حرکت سیاسی است. که این حرکت ضد نظام و نشان از براندازی نظام دارد.

 


 

زنان و دختران در ایران می دانند که عربده کشی های رژیم اسلامی از سر ناتوانی در سرکوب جنبش زنان، کارگران و دانشجویان و معلمان است. گزارشات دو روز اول اجرای طرح ضد زن جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که زنان و دختران مبارز ایران، سرسوزنی از این عربده کشیهای اسلامی وحشتی ندارند. به عکسی که همراه است خوب توجه کنید. آیا این چهره، چهره زنی است که از قداره بندان جمهوری اسلامی ترسیده باشد؟ نه تنها ترس و وحشت در چهره این زن نیست بلکه برعکس، مدعی بودن وعزم جزمش برای مقابله را به روشنی نشان می دهد.

 

بی حجابی و بدحجابی نیزه های تیزی بر بدن بحران زده جمهوری اسلامی است. حجاب هم مثل قانون قصاص، جزيی از هویت اسلامی جمهوری اسلامی است. کنار رفتن حجاب از سر زنان یعنی کنار رفتن جمهوری اسلامی از قدرت، این را سران حکومت به خوبی می دانند. به موازات کوتاه شده روسریها، مانتوها و شلوارهای جین دختران و زنان درایران، قدرت سرکوب رژیم هم ضعیفتر و ضعیفتر شده است. این دو با هم رابطه ای موازی دارند. نگاهی به جنبش معلمان، کارگران و دانشجویان در یکماه گذشته بیندازید تا به عجز و ناتوانی رژیم اسلامی در سرکوب این جنبشها واقف شوید. زنان ایران نقش مهمی در عقب راندن جمهوری اسلامی تا به حال داشته و دارند. انقلابی که در راه است، انقلابی است زنانه، برابری طلبانه و آزادیخوهانه. این را قوانین ضد زن جمهوری اسلامی رقم زده است. این راه قانون اسارت حجاب اسلامی رقم زده است. این را حضوروسیع زنان در این انقلاب می گوید. این را جنبش برابری طلبانه و آزادیخواهان زنان در ایران، تضمین می کند.

 

 

زنده باد جنبش آزادیخواهانه و برابر طلبانه زنان

بدحجابی بدحجابی تا بی حجابی

منوچهر ماسوری